ਕਲਯੁੱਗੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ, ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਜਾਣ ਉਡਣਗੇ ਹੋਸ਼

ਕਲਯੁੱਗੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ, ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਜਾਣ ਉਡਣਗੇ ਹੋਸ਼

Spread the loveਕਲਯੁੱਗੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ, ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਜਾਣ ਉਡਣਗੇ ਹੋਸ਼

#mansa #mansanews #live #update #punjab #breakingnews

#ਕਲਯਗ #ਮ #ਦ #ਕਰ #ਪਰ #ਸਚ #ਜਣ #ਉਡਣਗ #ਹਸ਼

Source link

Home

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top